پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش

 

تعداداسلاید  :39 اسلاید

 

بخشی ازاسلایدها:

دسته بندی مکملها بر اساس خواص ادعا شده

nروشهای گوناگونی برای دسته بندی مکمل های غذایی و مواد غذایی نیروزا وجود دارد . برخی از صاحب نظران بر اساس نوع فعالیت ورزشی، دسته بندی را ارائه داده اند به عنوان مثال :
دسته:

پاورپوینت درباره مکمل های غذایی و دوپینگ

خرید آنلاین